Pronájem prostor určených k podnikání se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a Pravidly pro pronajímání nemovitého majetku města.

Řízení o pronájmu nemovitostí zahrnuje tento postup:

  1. projednání žádosti o pronájem – je-li tato žádost podnětem k řízení o pronájmu, jinak dle bodu b),
  2. schválení a zveřejnění záměru pronájmu,
  3. projednání přijatých žádostí – pokud na zveřejněný záměr zareaguje více zájemců, vyhodnocení přijatých žádostí a volba výběru nájemce (přímo nebo jiným způsobem – viz bod d)
  4. vyhlášení výběrového řízení mezi přihlášenými zájemci - vyhodnocení předložených žádostí,
  5. výběr zájemce,
  6. uzavření nájemní smlouvy.

Opravy a údržba nebytových prostor je prováděna v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. Náklady na údržbu a opravy nebytové jednotky, jejichž potřeba vznikla běžným užíváním, revize energetických rozvodných sítí, servis a opravy vestavěného zařízení nebytové jednotky hradí nájemce. Nájemce je povinen dodržovat ustanovení obecně závazných požárních a bezpečnostních předpisů a nese náklady spojené s jejich dodržováním.

Provádění stavebních úprav nebo jiných podstatných změn v nebytovém prostoru je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele, a to i v případě, že si je nájemce provádí na svůj náklad. Souhlas vydává Rada města Rýmařova, přičemž souhlas má formu písemného dodatku k nájemní smlouvě.

BYTERM Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

BYTERM RÝMAŘOV   °   PALACKÉHO 1178/11   °   795 01   °   RÝMAŘOV
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR