Přidělování volných bytů se řídí Pravidly pro hospodaření s byty v majetku města Rýmařov. Všechny volné byty jsou nabízeny na úřední desce města Rýmařov. Nabídka obsahuje přesné označení bytu, informaci o započtené podlahové ploše bytu, vybavení bytu, způsob přidělení bytu a termín pro podání nabídky/žádosti. Všichni žadatelé musí předložit:

  • potvrzení z evidence obyvatel o trvalém bydlišti uchazeče minim. 3 roky v Rýmařově nebo potvrzení zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru minim. 3 měsíce dle pracovní smlouvy (potvrzení nesmí být starší 1 měsíce) nebo kopie živnostenského listu o místě podnikání v Rýmařově,
  • přehled vlastnictví vydaný KÚ Bruntál (poplatek 50,- Kč) nebo MěÚ Rýmařov (poplatek 100,- Kč) svědčící o tom, že uchazeč nevlastní byt nebo objekt určený k bydlení na území ČR (přehled nesmí být starší 6 měsíců), pokud po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jej užíval,
  • potvrzení MěÚ Rýmařov, že žadatel nemá vůči městu dluh.

Byt je možné získat třemi způsoby:

  1. byty přidělované na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného. Nabídka zveřejněná na úřední desce obsahuje vyvolávací částku měsíčního nájemného za 1m2 (aktuální vyvolávací částka nájemného je dle stavu bytu 36,- nebo 39,- Kč/m2). Při podání nabídky (v zalepené a označené obálce) musí žadatel kromě výše uvedených příloh složit jistinu ve výši 500,- Kč, která je v případě neúspěchu ve výběrovém řízení vrácena. Obálky jsou otevírány bytovou komisí, přičemž zájemci mohou být při otevírání obálek přítomni a jsou tak hned seznámeni s výsledkem. Získání bytu touto formou je podmíněno složením zálohy na smluvní nájemné ve výši 6násobku vydraženého základního měsíčního nájemného (složená jistina ve výši 500,- Kč je od zálohy odečtena). Město Rýmařov nepožaduje složení jistoty dle § 2254 NOZ.
  2. byty přidělované za základní nájemné. Jedná se o byty sociální. Nabídka zveřejněná na úřední desce obsahuje pevnou částku měsíčního nájemného za byt. Žadatel vyplňuje formulář – žádost o přidělení bytu. Žádosti jsou bodově hodnoceny (hodnotí se sociální, bytová a rodinná situace žadatele), o přidělení bytu rozhoduje rada města.
  3. Zvláštní skupinu bytů tvoří byty v domech s pečovatelskou službou a chráněné byty určené pro starobní a invalidní důchodce. Evidenci žádostí o přidělení těchto bytů vede Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

BYTERM Rýmařov
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Po a ST: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě termínu.

Datová schránka: n62hpdc
IČ: 45234671
Organizace není plátce DPH

BYTERM RÝMAŘOV   °   PALACKÉHO 1178/11   °   795 01   °   RÝMAŘOV
email: byterm@byterm.cz   °   Bankovní spojení: KB, a.s.   °    č.ú.: 4905771/0100
DS: n62hpdc   °   IČ: 45234671   °   Organizace není plátce DPH
Prohlášení o přístupnosti   °   Ochrana osobních údajů - GDPR